/**/
home about us contact us advertising rate admin login sitemap
Dreamwork Premier Co.,Ltd.
Credit Card
Telemarketing,Directmarketing
ตำแหน่งที่รับสมัคร

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิ ปวช.ขึ้นไป หรือเทียบเท่า มีทักษะในการสื่อสาร เจรจาต่อรอง ขยัน อดทน มนุษย์สัมพันธ์ดี มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ ชอบลักษณะงานที่เน้นความสามารถเป็นหลัก มีความต้องการที่จะเติบโตในอาชีพ เพราะบริษัทฯมีการคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถเพื่อเลื่อนตำแหน่งทุกปี ไม่จำเป็นต้องมีีประสบการณ์ ในงานขาย บริษัทฯมีการฝึกอบรมให้ก่อนเริ่มงาน

ที่อยู่บริษัท
184 Forum Tower,Ratchadapisek Rd.,Huaykwang Bangkok
จำนวนที่รับ
10
อัตราค่าจ้าง
20000
โทรศัพท์
02248-5172
โทรสาร
02248-5173
เวปไซต์
อีเมล์
soravich@hotmail.com

Dreamwork Premier Co.,Ltd.

184 Forum Tower,Ratchadapisek Rd.,Huaykwang Bangkok
โทรศัพท์ : 02248-5172
แฟกซ์ : 02248-5173

อีเมล์ : soravich@hotmail.com

เวปไซต์ :

Copyright @ 2007 by industrychannel.com