home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000184

หัวข้อประกาศ : “คอนโดผัก” ประหยัด-ถูกหลักอนามัย ผลงานเพื่อคนกรุงรักสุขภาพ
รายละเอียด :           ค่าครองชีพของคนในกรุงเทพฯ นั้น ดูจะสูงกว่าคนในต่างจังหวัดอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากรายจ่ายต่างๆ ที่มีเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการประหยัดอดออมถือเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนในเมืองหลวง การปลูกฝังให้เด็กๆ รู้จักประหยัดอดออม จึงเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน ยิ่งในปัจจุบันแหล่งเกษตรกรรมหลายแห่งประสบปัญหาน้ำท่วม จึงทำให้ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณลดลง ส่งผลให้ราคาพืชผักถีบตัวสูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างหนัก การปลูกผัก เพื่อนำมาใช้ประกอบอาหาร ถือเป็นอีกวิธีที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่ง ที่สำคัญผักที่ปลูกรับประทานเองนี้ยังมีความปลอดภัยอีกด้วย
       
       แต่ด้วยพื้นที่ที่จำกัดนั้น จึงทำให้คนในกรุงเทพฯ ไม่นิยมปลูกผักเพื่อรับประทานเอง อีกทั้งยังต้องทำงานเป็นประจำเกือบทุกวันจึงทำให้ไม่มีเวลา โครงงานคอนโดผัก ผลงานของกลุ่มนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงเป็นโครงงานที่น่าสนใจ สำหรับคนกรุงเทพฯ ที่ต้องการปลูกผักไว้รับประทานเอง
       
       ผลงานคอนโดผักนี้ เป็นหนึ่งในหลายๆ โครงงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ในการการประกวดโครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ในโครงการกล้าใหม่ ใฝ่รู้ ปี 2553 ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาได้คิดและทำโครงงานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน จัดโดยธนาคารไทยพาณิชย์
       
       ทีม SEIKOU กลุ่มนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เจ้าของผลงาน คอนโดผัก ประกอบด้วยสมาชิก 12 คน ได้แก่ นายนันทพร อดุลย์เดช, นางสาวสิริการนต์ มวยดี, นายอัศวิน เลิศไกร, นางสาวพรทิพย์ มีมงคล, นางสาวปาริชาติ ใบแก้ว, นางสาวสิรินันท์ ว่องไวเมธี, นางสาวสุพัตรา อุชชิน, นายปิยะพงษ์ เอ่งฉ้วน, นางสาวยุพิน ศรีภูมั่น, นางสาวสุกัญยา นัยนานนท์, นายนพรัตน์ กุลจิตติเมธี และนายกฤชชัย วิยะบุญ โดยมีอาจารย์ณัฐธยาน์ ตรีผลา, อาจารย์อัศว กำแหงฤทธิรงค์ และอาจารย์นิตยา ศรีจันทร์อินทร์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
       
       สิริกานต์ หนึ่งในสมาชิกทีม SEIKOU เล่าถึงการเข้าไปประกวดในโครงการนี้ว่า “ทราบข่าวการประกวดครั้งนี้จากโปสเตอร์ที่ติดประชาสัมพันธ์ที่คณะ จากนั้นจึงรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อที่จะส่งผลงานเข้าประกวด ในตอนแรกก็ยังคิดไม่ออกว่าจะทำเรื่องไหนดี พอดีมีเพื่อนคนหนึ่งเขาได้เห็นข่าวการปลูกพืชบนดาดฟ้าของสำนักงานเขตหลักสี่ จึงเกิดความสนใจที่จะทำการปลูกผักโดยใช้พื้นที่จำกัด จึงได้คิดโครงงานคอนโดผักนี้ขึ้น
       "พวกเราได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาในเรื่องของชุมชนที่พวกเราจะนำคอนโดผักไปปลูก คือชุมชนวัดไตรรัตนาราม ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยมากนัก โดยใช้บริเวณโรงเรียนวัดไตรรัตนารามเป็นที่ปลูกคอนโดผัก ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์โสภา บัวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์ นักเรียน และคนในชุมชนเป็นอย่างดี”
       

       ด้าน สิรินันท์ อีกหนี่งสมาชิกทีม SEIKOU เล่าถึงวิธีการปลูกคอนโดผักว่า “คณะผู้จัดทำได้ไปขอความรู้ในการปลูกผักจากสำนักงานเขตหลักสี่ ซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี จากคุณเพ็ญศรี โตสะอาด เจ้าหน้าที่วิทยากร ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ "พวกเราได้เรียนรู้การบำรุงดูแลรักษาพืช การทำปุ๋ยชีวภาพ การทำน้ำหมักชีวภาพ การทำยากำจัดศัตรูพืชจากใบสะเดา ซึ่งปุ๋ยและยาฆ่าแมลงที่เราผลิตขึ้นนี้ จะปลอดภัยไม่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ สำหรับตัวคอนโดที่ใช้ในการปลูกผักนั้น เราออกแบบเป็นชั้นๆ ให้คล้ายกับอัฒจรรย์เชียร์กีฬา มี 5 ชั้น กว้าง 1.5 เมตร ยาว 3 เมตร และสูง 2 เมตร เหมาะกับปลูกในพื้นที่ไม่มาก โดยสร้างทั้งหมด 5 คอนโด โครงสร้างทำจากไม้ยูคาลิปตัสซึ่งมีราคาไม่แพงมากนัก แล้วนำผักที่ผ่านการเพาะแล้วมาปลูกในกระถางวางบนคอนโดดังกล่าว สำหรับผักที่เรานำมาปลูกนั้น ก็ล้วนแล้วแต่เป็นผักที่นิยมนำมาใช้ประกอบอาหาร ได้แก่ถั่วงอก ผักบุ้งจีน ผักคะน้า เห็ดนางฟ้าภูฏาน เป็นต้น ซึ่งผลผลิตที่ได้ทางโรงเรียนจะนำมาประกอบอาหารกลางวันให้เด็ก ที่เหลือก็จะนำมาจำหน่าย”
       

       ส่วน สุพัตรา หนี่งในสมาชิกทีม SEIKOU กล่าวว่า “สำหรับปัญหาที่ได้เจอนั้น มีหลายอย่างทั้งเรื่องโรคของพืช ทำให้ได้เรียนรู้ว่า "ถ้าหากเราปลูกผักในกระถางเดียวกัน โรคพืชนั้นจะลามไปหากัน ทำให้ผลผลิตเสียหาย จึงต้องแก้ปัญหาโดยการแยกกระถาง ไม่ปลูกร่วมกันมากนัก ปัญหาอีกอย่างที่พบคือ บริเวณที่เราปลูกคอนโดผักนั้น แสงแดดส่องไม่ทั่วถึง เราจึงต้องนำกระถางออกมาผึ่งแดด เพื่อให้พืชได้รับแสงบ้าง ส่วนเรื่องการรดน้ำ บำรุงรักษานั้น เราจะผลัดเวรกันไปดูแลทุกๆ วัน"
       

       ปิดท้ายที่ ยุพิน หนี่งในสมาชิกทีม SEIKOU กล่าวเสริมว่า “การทำโครงงานคอนโดผักครั้งนี้ ทำให้ได้เรียนรู้หลายอย่าง ทั้งเรื่องความรู้ในการปลูกผัก การทำงานเป็นทีม ได้สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เป็นการช่วยเหลือชุมชนอย่างหนึ่ง "เมื่อจบโครงการพวกเราก็จะส่งโครงงานให้โรงเรียนเป็นผู้ดูแลต่อไป ซึ่งก็จะทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้การปลูกผัก สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเป็นการฝึกให้พวกเขาให้รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียงอีกด้วย”
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr.IC
IP Address : 58.97.7.50
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9530000165761

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:A237B * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com