home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000263

หัวข้อประกาศ : การตรวจสอบมาตรฐานสินค้าอาหารและเครื่องดื่มของบราซิล
รายละเอียด :           

บราซิลมีแนวโน้มจะใช้มาตรการกีดกันการนำเข้าสินค้าอาหารและเครื่องดื่มจากประเทศต่างๆ เนื่องจากได้รับแรงกดดันจากผู้ผลิตภายในประเทศที่ไม่สามารถแข่งขันด้านราคากับสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศได้ แนวโน้มดังกล่าวเห็นได้จากการขึ้นภาษีนำเข้าปลาซาร์ดีนกระป๋อง และการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบการนำเข้าสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งกำหนดให้ประเทศที่ส่งออกสินค้าต้องแจ้งรายชื่อหน่วยงาน ห้องปฏิบัติการตรวจสอบและมาตรฐานที่มีการรับรองให้กระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และอาหารของบราซิล (MAPA) ทราบ เพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนเพื่อนำเข้าสินค้าดังกล่าวที่มา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr.IC
IP Address : 203.195.108.141
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.fti.or.th/2008/thai/ftiindustrialnewsdetail.aspx?id=71

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:391D5 * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com